កម្មវិធីសំខាន់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់,កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស workzoneplusនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង HRM នឹងជួយឱ្យមានការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងធនធានមនុស្សនិងនិយោជិក។

សមាសធាតុដែលនឹងជួយដល់ប្រតិបត្តិការរបស់និយោជិកគឺការចុះឈ្មោះចូល / ចេញ,ប្រាក់ខែ,ការសុំច្បាប់ និងបណ្តឹងតវ៉ានឹងមិនត្រឹមតែជួយសន្សំពេលវេលានិយោជិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយសន្សំប្រាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផងដែរ ដោយបន្ថយបន្ទុកលើរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សរបស់អ្នក។ លើសពីនេះវាក៏មានមុខងារជូនដំណឹង ដែលនឹងគ្រប់គ្រងនិយោជិកឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

ផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃកម្មវិធីនេះគឺពិន្ទុបុគ្គលិកនិងរង្វាន់។ ហាងលក់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់និយោជិក; សៀវភៅណែនាំនិយោជិក; ការងារ,ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះពិតជានឹងជម្រុញនិយោជិករបស់អ្នកឱ្យបំពេញការងារបានកាន់តែប្រសើរ ហើយព្រមទាំងផ្តល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។

ទ្រព្យដែលមានតំលៃខ្ពស់ហើយសំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកគឺធនធានមនុស្ស។ នេះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនធនធានមនុស្សរបស់អ្នកផ្តោតទៅលើអាជីវកម្មនិងសិទ្ធិអំណាច។

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវត្តមាន Work Zone Plus  - គឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់អ្នក។

Android Store

Download Now

App Store

Download Now